ชื่อ - นามสกุล :นางชมภู แก้วดา
ตำแหน่ง :รองปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :