info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
KM
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ขยายเวลากำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ.1/1) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ผ.ถ.1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมวรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112 |
photo แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ สำหรับปีส poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 131 |
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 56