info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 156
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำสุนัขและแมวรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
photo แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ สำหรับปีส poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 74 |
photo มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 135 |
photo ประกาศการยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกรณีไม่มีปลัดองค์การริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ประจำปีงบประมาณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง มอบอำนาจในการตัดสินใจการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการแทนในเรื่องการระวังและรับรองเขตที่ดินสาธา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
1 - 20 (ทั้งหมด 90 รายการ) 1 2 3 4 5
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 089-7929843