องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow กฎหมายและระเบียบสภาท้องถิ่น
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10 ) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 (เฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิมเติมถึง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 (ใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554 (หรือข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 254 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ