info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 137
เมื่อวาน 410
เดือนนี้ 4,104
เดือนที่แล้ว 9,984
ทั้งหมด 43,534

play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหาร

บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แบบผ.03)

รายเอียดโครงการพัฒนาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แบบ ผ.01)

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหาร

บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (แบบผ.03)

รายเอียดโครงการพัฒนาโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563


บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ