messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาารี ประจำปี 2567
รายละเอียด : สถานที่ดำเนินการ ณ ศาลาประชาคมบ้านซำงู หมู่ที่ 5 ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย รวมถึงสรรพชีวิตภายใต้ร่มพระบารมีให้ได้รับความผาสุก 2.การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดเรือ หมู่ที่ 1-10 3.สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคได้รับการคัดกรองและวัคซีนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4.อาสาสมัครปศุสัตว์ได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับโรคพิษสุนัขบ้า 5.สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลกุดเรือที่ขึ้นทะเบียนได้รับวัคซีนร้อยละ 100 จากยอดสำรวจสุนัขและแมว 6.สุนัขและแมว,ที่ไม่มีเจ้าของ และอยู่ในช่วงระหว่างอายุไม่ถึง 1 ปี ได้รับวัคซีน ยอดการสำรวจสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1,561 ตัว
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ