ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง