ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ - บ้านโนนงาม(ตำบลกุดเสลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)