ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( กองการศึกษาฯ ) หมายเลข 416- 62-0051 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง