ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กุดเรือ ประจำเดือนตุลาคม ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม และนมช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง