ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง