ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ สำหรับการจัดการเลือดตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง