ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ๒๐๐ ซี.ซี. สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กุดเรือ ประจำเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง