ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง