ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.กุดเรือ ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน( จำนวน 32 วันทำการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง