ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือและโรงเรียน สพฐ.ในเขตตำบลกุดเรือ ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง