ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซำงู หมู่ที่ ๕ จากบ้านนายระทม เบิกบาน ถึงหน้าวัดบ้านซำงู(ถนนเส้นหลัก ๒๒๑๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง