ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายทองอินทร์ บุญร่วม ถึงหนองกระหวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง