ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดสถานที่พร้อมเวทีเครื่องเสียงตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง