ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง