ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพานทอง หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายวีละ พาลี ถึงบ้านนางสมัย อันทะสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง