ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง