ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายอะเบทกำจัดยุงลายและเคมีภัณฑ์สำหรับฉีดพ่นกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง