องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_balance โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview180
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
โครงสร้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169

account_box สมาชิกสภา
นางสุพรรษา โฮมแพน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 085-5979927
นายอนุชิต ศรีวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 098-9361943
นายศรัญ ลุนคำโต
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 1
โทร : 082-3784890
นายสนอง พิมพ์เทศ
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 3
โทร : 096-2081387
นายประมวล สิงห์กล้า
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 4
โทร : 087-7949268
นายกร สุขแสน
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 5
โทร : 062-8897193
นายสรวง ชาวนา
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 6
โทร : 093-5365047
นายธนันชัย สมอาสา
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 7
โทร : 061-0283600
นายสมพาน ผ่องพุฒ
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 8
โทร : 081-5494546
นายบุญเลิศ อาริกุล
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 10
โทร : 095-0327467
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชาริน จินดาศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0981052452
(นางชมภู แก้วดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0866505482
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0892832026
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายสมพร พรมชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0854947225
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0837379212
account_box สำนักปลัด
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0892832026
(นางสาวพัชริดา แก้วพาปราบ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิตรกาญจนา สีสาย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาววาสนา ส่องสีรส)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวชัญญานุช โคตสมบัติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายทองพันธ์ พรมเคน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวศุภักษร ทองมาก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวภาวิณี ทองสอาด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(สิบเอกอนุชิต ปัญญาวัล )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจารุวรรณ คำใส
คนงานทั่วไป
(นางสาววาสนา มีหวัง)
คนงานทั่วไป
(นายกวีศักดิ์ เลือกนารี)
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวพัชรียา พรมะลี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวขวัญฤทัย ขุมทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวนิคร สุวรรณสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางสาวธัญลักษณ์ อ่อนคำผาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวณทกร สิมมา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวณิชานันท์ พละศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
(นายสมพร พรมชา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0854947225
(นายก้องภพ บุญพอ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายไชยา บุญยอด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวิศรุต ศรีสุข)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(นางสาวปวีณา กุคำจัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษาฯ
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0837379212
(นางสาววรรณภา เบ้าคำกอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางแหวน สุขแสน)
ครู คศ.2
ว่าง
ครู คศ.1
(นางสาวพรทิพย์ สมหมาย)
ครู คศ.2
(ว่าง)
ครู คศ.1
(นางสาวจีระภา แถลงสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวลำดวน ศรไชย)
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
(นางสาวอรอุมา อ่อนคำผาง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสมฤดี คำศรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพิชยา แสนยำ)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นายสุวิทย์ ราตรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ