messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
account_balance โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
โครงสร้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219

account_box สมาชิกสภา
นางสุพรรษา โฮมแพน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 085-5979927
นายอนุชิต ศรีวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 098-9361943
นายศรัญ ลุนคำโต
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 1
โทร : 082-3784890
นายสนอง พิมพ์เทศ
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 3
โทร : 096-2081387
นายประมวล สิงห์กล้า
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 4
โทร : 087-7949268
นายกร สุขแสน
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 5
โทร : 062-8897193
นายสรวง ชาวนา
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 6
โทร : 093-5365047
นายธนันชัย สมอาสา
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 7
โทร : 061-0283600
นายสมพาน ผ่องพุฒ
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 8
โทร : 081-5494546
นายบุญเลิศ อาริกุล
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 10
โทร : 095-0327467
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายชาริน จินดาศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 0981052452
(นางชมภู แก้วดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 0866505482
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0892832026
(นางสาวรัชณี เนืองศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0892869229
(นายสมาน ทองลือ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาววัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0837379212
account_box สำนักปลัด
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0892832026
(นางสาวพัชริดา แก้วพาปราบ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิตรกาญจนา สีสาย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาววาสนา ส่องสีรส)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาววราภรณ์ บุญมานัน)
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวชัญญานุช โคตสมบัติ)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายทองพันธ์ พรมเคน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวศุภักษร ทองมาก)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวภาวิณี ทองสอาด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(สิบเอกอนุชิต ปัญญาวัล )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจารุวรรณ คำใส
คนงาน
(นางสาววาสนา จันทร์สุข)
คนงาน
(นายกวีศักดิ์ เลือกนารี)
ภารโรง
account_box กองคลัง
(นางสาวรัชณี เนืองศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089-286-9229
(นางสาวพัชรียา พรมะลี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(นางสาววรรณภา เบ้าคำกอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัตงาน รักษาการ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวนิคร สุวรรณสิงห์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางสาววรรณภา เบ้าคำกอง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
(นางสาวธัญลักษณ์ อ่อนคำผาง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางณทกร สิมมา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวณิชานันท์ พละศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
(นายสมาน ทองลือ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสมาน ทองลือ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการงานช่าง
(นายก้องภพ บุญพอ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายก้องภพ บุญพอ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า
(นายไชยา บุญยอด)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวิศรุต ศรีสุข)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(นางสาวปวีณา กุคำจัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองการศึกษาฯ
(น.ส.วัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0837379212
(นางสาววัชรา โคตระ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(นางสาวพรทิพย์ สมหมาย)
ครู รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางแหวน สุขแสน)
ครู รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางแหวน สุขแสน)
ครู คศ.2
(นางสาวพรทิพย์ สมหมาย)
ครู คศ.2
ว่าง
ครูผู้ช่วย
(ว่าง)
ครูผู้ช่วย
ว่าง
ครูผู้ช่วย
(นางสาวจีระภา แถลงสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวลำดวน ศรไชย)
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
(นางสาวอรอุมา อ่อนคำผาง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสมฤดี คำศรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางพิชยา แสนยำ)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นายสุวิทย์ ราตรี)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ