info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
KM
account_box สมาชิกสภา
นางสุพรรษา โฮมแพน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 085-5979927
นางสุพรรษา โฮมแพน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 085-5979927
นายอนุชิต ศรีวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 098-9361943
นายอนุชิต ศรีวงษา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 098-9361943
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 1
ว่าง
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 1
นายสนอง พิมพ์เทศ
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 3
โทร : 096-2081387
นายสนอง พิมพ์เทศ
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 3

โทร : 096-2081387
นายประมวล สิงห์กล้า
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 4
โทร : 087-7949268
นายประมวล สิงห์กล้า
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 4

โทร : 087-7949268
นายกร สุขแสน
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 5
โทร : 062-8897193
นายกร สุขแสน
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 5

โทร : 062-8897193
นายสรวง ชาวนา
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 6
โทร : 093-5365047
นายสรวง ชาวนา
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 6

โทร : 093-5365047
นายธนันชัย สมอาสา
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 7
โทร : 061-0283600
นายธนันชัย สมอาสา
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 7

โทร : 061-0283600
นายสมพาน ผ่องพุฒ
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 8
โทร : 081-5494546
นายสมพาน ผ่องพุฒ
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 8

โทร : 081-5494546
นายบุญเลิศ อาริกุล
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 10
โทร : 095-0327467
นายบุญเลิศ อาริกุล
สมาชิกสภา อบต.กุดเรือ หมู่ที่ 10

โทร : 095-0327467
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9