info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
KM
verified_user ประวัติหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ประวัติ ตำบลกุดเรือ เป็นสภาตำบลที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายสรวง โคตรสาลี ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยมี นายประเวช เจโคกกรวด ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ปัจจุบัน นายสำลี พามาเนตร ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ และนายชาริน จินดาศรี ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือเป็นคนแรก จนถึงปัจจุบัน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 43