info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
KM
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ขยายเวลากำหนดการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview71

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ (รอบที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview41 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซำงู หมู่ที่๕ - บ้านโนนงาม(ตำบลกุดเสลา) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview182
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านซำงู หมู่ที่๕ - บ้านโนนงาม(ตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview190

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow รายงานประมาณการรายจ่าย
insert_drive_file รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖o poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview231
insert_drive_file รายงานตามงานและงบรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview225

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview256

play_arrow ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60