info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
KM
play_arrow มกราคม - ธันวาคม 2565
play_arrow พฤศจิกายน - ธํนวาคม 2564
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

play_arrow ตุลาคม-2564
play_arrow กันยายน-2564
insert_drive_file มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนตำบลกุดเรือที่กักตัวจากโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานะงชาติไทย 28 กันยายน (THAI NATIONAL FLAG DAY) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28

play_arrow กรกฎาคม-2564
insert_drive_file โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์และจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

play_arrow มิถุนายน -2564
insert_drive_file คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ มอบวัสดุอุปกรณ์ ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file โครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และการเผยแพร่ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ และส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file การตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

play_arrow เมษายน -2564
insert_drive_file จัดกิจกรรมทำความสะอาด ( BIG CLEANING DAY) ภายในองค์กร grade
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัว ขอพร คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ grade
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27

play_arrow กุมภาพันธ์-2564
insert_drive_file โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71

play_arrow มีนาคม-2564
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview53

play_arrow ตุลาคม - 2563
insert_drive_file โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117
insert_drive_file โครงการชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

play_arrow กันยายน-2563
insert_drive_file โครงการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127
insert_drive_file โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัวในพื้นที่ตำบลกุดเรือ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทักษะการเอาตัวรอดในน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130
insert_drive_file โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการตำบลกุดเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview124

play_arrow กรกฎาคม-2563
insert_drive_file โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview118

play_arrow เมษายน - 2563
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การร่วมกิจกรรม "ครอบครัวสุขสันต์ ร่วมป้องกันโควิด-19" poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162

play_arrow กุมภาพันธ์ - 2563
insert_drive_file โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันไฟป่า ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156
insert_drive_file กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162

play_arrow พฤศจิกายน-2562
insert_drive_file กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณหนองพุงมัน ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview362
insert_drive_file การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
นายกฤษณุ เบ้าคำกอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
โทร : 094-2709330
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121