messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow กฎกระทรวงและระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 388 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 424 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 492 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368 |
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320 |
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14827 |
-ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348 |
-ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337 |
-กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 519 |
-กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์ส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312 |
-กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341 |
-กฏกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349 |
1 - 20 (ทั้งหมด 62 รายการ) 1 2 3 4

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ