องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow กฎกระทรวงและระเบียบ
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 366 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338 |
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359 |
insert_drive_file -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
insert_drive_file -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9022 |
insert_drive_file -ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294 |
insert_drive_file -ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307 |
insert_drive_file -กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 415 |
insert_drive_file -กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์ส poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293 |
insert_drive_file -กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305 |
insert_drive_file -กฏกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335 |
insert_drive_file -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293 |
insert_drive_file -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.22551 (มท 0808.2/6250) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
insert_drive_file -กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 468 |
insert_drive_file -ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304 |
insert_drive_file -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ