info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 102
เมื่อวาน 375
เดือนนี้ 4,069
เดือนที่แล้ว 9,949
ทั้งหมด 43,499

play_arrow พ-ร-บ--พ-ร-ก
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกากำหนดท้องที่กันดารที่จะต้องเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 พ.ศ.2501 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file - พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70 |
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ