องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
play_arrow พ-ร-บ--พ-ร-ก
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file พระราฃบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2549
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 412 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 298 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 482 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 370 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293 |
insert_drive_file - พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300 |
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ