messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
verified_user คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265 |
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281 |
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260 |
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285 |
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297 |
การลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305 |
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237 |
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 504 |
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ