info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 170
เมื่อวาน 515
เดือนนี้ 4,081
เดือนที่แล้ว 10,298
ทั้งหมด 44,289

play_arrow ส่วนการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ 

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


งานบริหารการศึกษา

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานวางแผนและสถิติ 

- งานการเงินและบัญชี 


งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานกิจการศาสนา

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

- งานกิจการเด็กและเยาวชน

- งานกีฬาและนันทนาการ


งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานจัดการศึกษา

- งานพลศึกษา

- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

14 สิงหาคม 2562
ส่วนการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนการศึกษา

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ 

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


งานบริหารการศึกษา

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานวางแผนและสถิติ 

- งานการเงินและบัญชี 


งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- งานกิจการศาสนา

- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

- งานกิจการเด็กและเยาวชน

- งานกีฬาและนันทนาการ


งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานจัดการศึกษา

- งานพลศึกษา

- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

14 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ