info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบล กุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-210-810-1


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 161
เมื่อวาน 506
เดือนนี้ 4,072
เดือนที่แล้ว 10,289
ทั้งหมด 44,280

play_arrow สำนักปลัด-อบต

สำนักงานปลัด.

สำนักปลัด อบต. ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ


งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสารบรรณ 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

- งานตรวจสอบภายใน 


งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานนโยบายและแผน

- งานวิชาการ 

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

- งานงบประมาณ 


งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานกฎหมายและคดี

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานอำนวยการ

- งานป้องกัน

- งานฟื้นฟู


งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม

- งานการประชุม

- งานอำนวยการและประสานงาน

- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ


สำนักปลัด คู่มือ อบต.

สำนักงานปลัด 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ การบริหารงานบุคคล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (งานนิติกร) การจัดเตรียมการเลือกตั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


ขั้นตอนติดต่อราชการ 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ขั้นตอนให้บริการ 

1.ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

- ยื่นคำร้องตามแบบ (คำร้องทั่วไป) ต่อเจ้าหน้าที่ 

- กรณีร้องทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องกรอกข้อมูลตามแบบ (แบบรับคำร้องทางโทรศัพท์) 

2. ส่วนงาน/หัวหน้างานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่/ตามกฎหมาย 

3. แจ้งผู้ร้องทุกข์


การขอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ (คำร้องขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร) ต่อเจ้าหน้าที่ 

2. เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชา 

- อนุญาต (จัดเตรียมเอกสารให้ตามคำขอ) 

- ไม่อนุญาต (แจ้งผู้ทราบพร้อมเหตุผล) 

เอกสารประกอบการพิจารณา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่จะขอข้อมูล

 

15 สิงหาคม 2562
สำนักปลัด-อบต

สำนักงานปลัด.

สำนักปลัด อบต. ข้อมูลสำหรับประชาชน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ


งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานสารบรรณ 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 

- งานตรวจสอบภายใน 


งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานนโยบายและแผน

- งานวิชาการ 

- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 

- งานงบประมาณ 


งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- งานกฎหมายและคดี

- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

- งานข้อบัญญัติและระเบียบ 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานอำนวยการ

- งานป้องกัน

- งานฟื้นฟู


งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

- งานระเบียบข้อบังคับประชุม

- งานการประชุม

- งานอำนวยการและประสานงาน

- งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติ


สำนักปลัด คู่มือ อบต.

สำนักงานปลัด 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือ ส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ การบริหารงานบุคคล งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (งานนิติกร) การจัดเตรียมการเลือกตั้งการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานบริการสืบค้นข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


ขั้นตอนติดต่อราชการ 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ขั้นตอนให้บริการ 

1.ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน

- ยื่นคำร้องตามแบบ (คำร้องทั่วไป) ต่อเจ้าหน้าที่ 

- กรณีร้องทางโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องกรอกข้อมูลตามแบบ (แบบรับคำร้องทางโทรศัพท์) 

2. ส่วนงาน/หัวหน้างานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำร้องและดำเนินการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่/ตามกฎหมาย 

3. แจ้งผู้ร้องทุกข์


การขอข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ (คำร้องขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร) ต่อเจ้าหน้าที่ 

2. เจ้าหน้าที่ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชา 

- อนุญาต (จัดเตรียมเอกสารให้ตามคำขอ) 

- ไม่อนุญาต (แจ้งผู้ทราบพร้อมเหตุผล) 

เอกสารประกอบการพิจารณา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ที่จะขอข้อมูล

 

15 สิงหาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ
(นายสำลี พามาเนตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ