messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
place ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลหน่วยงาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ “ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาก้าวหน้า การเกษตรกรรมดี บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย ประเพณีวัฒนธรรมเลื่องลือ ก้าวสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” พันธกิจ (Mission) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้เป็นเมืองน่าอยู่ 2. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และผลผลิตด้านเกษตรกรรมให้ประชาชนมีความรู้ รายได้ และการครองชีพอย่างพอเพียงและเหมาะสม 3. พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและรักษาไว้ซึ่งศาสนา วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 4. พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประชาชน เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 56 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 35,000 ไร่ สภาพภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม สลับที่ดอน มีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยลำซอม ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านทางทิศใต้ของตำบลกุดเรือ และมีลำน้ำห้วยต่างๆ ลำหวยซำงู นอกจากนี้ยังมีหนองน้ำและอ่างเก็บน้ำ หนองพุงมัน หมู่ 1-2, หนองผือ ม.7, หนองหินกอง ม.9 และหนองกะหวัน ม.3 อาณาเขตตำบล ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนประชากรของตำบล มีครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น 1,846 ครัวเรือน มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 6,603 คน เป็นชาย จำนวน 3,391 คน เป็นหญิง จำนวน 3,212 คน ข้อมูลอาชีพของตำบล ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ผลผลิต ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปอ พืชสวน ซึ่งสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของตำบล โดยมีพ่อค้า คนกลางรับซื้อในหมู่บ้านและบางส่วนนำไปขายยังตลาดในอำเภอทุ่งศรีอุดม นอกจากนั้นยังมีประชากรที่ประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และบริการ แรงงานรับจ้างส่วนใหญ่เป็นการรับจ้างแรงงานในกรุงเทพ เขตปริมณฑล และจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ชลบุรี ระยอง จะทำงานด้านการก่อสร้าง/ลูกจ้าง ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่ หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล 1. โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 11 แห่ง 2. ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) จำนวน 10 แห่ง 3. ฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 1 แห่ง 4. ร้านค้า จำนวน 33 แห่ง 5. ร้านซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 แห่ง 6. สถานพยาบาล จำนวน 1 แห่ง 7. ร้านเสริมสวย จำนวน 1 แห่ง 8. ร้านค้าเคมีเกษตร จำนวน 2 แห่ง 9. ร้านรับซื้อพืชผลทางการเกษตร จำนวน 4 แห่ง การศึกษา มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดเรือ หมู่ 1 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำงู 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งเกษตร มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านกุดเรือ 2) โรงเรียนบ้านซำงู 3) โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 4) โรงเรียนบ้านกุดไก่แก้ว มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1) โรงเรียนบ้านกุดเรือ 2) โรงเรียนบ้านซำงู สถาบันและองค์กรทางศาสนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 10 แห่ง วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา จำนวน 9 แห่ง วัดที่ยังไม่ได้รับวิสุงคามสีมาและที่พักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง สาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งช้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลกุดเรือ 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกุดเรือ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 การคมนาคม การคมนาคมระหว่างตำบลกุดเรือกับบริเวณใกล้เคียงนั้น สามารถเดินทางติดต่อกันได้สะดวกพอสมควร โดยใช้เส้นทางรถยนต์เป็นหลัก โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2214 ซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญที่ใช้ติดต่อกับอำเภอต่างๆ แหล่งน้ำต่างๆ แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วยลำธาร จำนวน 2 แห่ง หนองบึง จำนวน 15 แห่ง แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย, ผนังกั้นน้ำ จำนวน 1 แห่ง บ่อบาดาล, บ่อเจาะ จำนวน 19 แห่ง บ่อน้ำตื้น จำนวน 69 แห่ง ประปาหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่ อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ บึงน้ำสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง มวลชนจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น จำนวน 143 คน ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ พนักงานส่วนตำบล ประกอบไปด้วย ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 7 ตำแหน่ง ตำแหน่งในกองคลัง 5 ตำแหน่ง ตำแหน่งในกองช่าง 3 ตำแหน่ง ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ตำแหน่ง ตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักงานปลัด ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ 1 ตำแหน่ง กองคลัง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง กองช่าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่งผู้ช่วย จนท.ธุรการ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 1 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป สำนักงานปลัด ตำแหน่งแม่บ้าน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษาของบุคลากร มัธยมศึกษา 2 คน ปวช. - คน ปวส. 6 คน ปริญญาตรี 22 คน ปริญญาโท 5 คน รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567 แยกเป็น รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ