องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ info_outline ติดต่อเรา

 

 

 

 

 

 

                                                         

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
share การรับฟังความคิดเห็น
 • เพศ
 • สถานภาพผู้ตอบ
 • เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
 • ขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
 • การให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
 • มีตัวอย่างคำร้อง แบบพิมพ์ต่าง ๆ ไว้เป็นตัวอย่างชัดเจน
 • ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
 • ความพร้อมและกระตือรือร้นในการให้บริการอย่างสุภาพ
 • ให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส
 • ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฎิบัติหน้าที่
 • มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
 • มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
 • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
 • สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
 • มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
 • สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
 • ข้อเสนอแนะ


× องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ